Oferta edukacyjna


 

 

 W przedszkolu staramy się zapewnić naszym wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno-społecznych.

W naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej
dbamy o:

- rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu,
- różnorodną aktywność twórczą dziecka,
- zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym,
- możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko,
- prowadzenie interesujących zabaw i zajęć przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych.

 

PRZEDSZKOLE OFERUJE:
- różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne na terenie placówki (Andrzejki, Mikołajki, Spotkania Wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Walentynki, Uroczyste powitanie wiosny, Dzień Mamy, Dzień Dziecka itp.),
- wspólne wykonywanie ozdób choinkowych i malowanie pisanek,
-integracyjne festyny i pikniki rodzinne na terenie przedszkola

- uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,

- liczne atrakcyjne wycieczki,
- lekcje muzealne,
- przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne dla dzieci,
-udział w różnorodnych konkursach i przeglądach (muzycznych, plastycznych, teatralnych itp.) organizowanych przez placówkę,i inne przedszkola oraz instytucje pozaprzedszkolne,
- zajęcia otwarte dla rodziców,
- spotkania adaptacyjne dla dzieci 3 - letnich i ich rodziców,
- kiermasze świąteczne np. aukcja kart świątecznych wykonanych przez dzieci,
- przedszkole bierze czynny udział w akcjach charytatywnych np. Góra Grosza, zbieranie nakrętek
- zajęcia dodatkowe: rytmikę, gimnastykę korekcyjną, język angielski i niemiecki, tańce
- opiekę logopedyczną i psychologiczną.

Wykorzystujemy także elementy "Dziecięcej matematyki" Ewy Gruszczyk-Kulczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
W codziennej pracy z naszymi dziećmi nauczycielki organizują proces wychowawczo-dydaktyczny i opiekuńczy dziecka, zaspakajają jego potrzeby
i zapewniają mu dobrą zabawę integrując różnorodne, sprawdzone w pedagogice przedszkolnej metody:
- czynne (metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowana własną działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń),
- słowne (rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa),
- percepcyjne (obserwacja, pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki). Zabawy badawcze, doświadczenia, ukierunkowane i zaplanowane obserwacje przyrodnicze, wycieczki rozbudzają ciekawość poznawczą i inspirują dzieci do działania.Aktywność i twórcze myślenie inicjują nowoczesne metody aktywizujące i twórczego myślenia:Metody gimnastyki twórczej: Rudolfa Labana, Carla Orfa, Alfreda i Marii Kniessów, Weroniki Sherborne (Metoda Ruchu Rozwijającego), Paula Dennisona (Kinezjologia Edukacyjna).
Metody stymulujące postawy i myślenie twórcze: techniki Celestyna Freineta, drama, metoda Pedagogiki Zabawy (zabawy ruchowe i tańce integracyjne), muzykoterapia, bajkoterapia, metoda Aktywnego Słuchania Muzyki Batti Strauss.
Metody wspomagające przygotowanie do nauki w szkole: Metoda Dobrego Startu (M. Bogdanowicz), System Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej,
metoda Iwony Majchrzak, H. Tymochovej, Integracja sensoryczna.

 

 

 

Wykorzystujemy także elementy "Dziecięcej matematyki" Ewy Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.

W codziennej pracy z naszymi dziećmi nauczycielki organizują proces wychowawczo-dydaktyczny i opiekuńczy dziecka, zaspakajają jego potrzeby
i zapewniają mu dobrą zabawę integrując różnorodne, sprawdzone w pedagogice przedszkolnej metody:

- czynne (metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowana własną działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń),
- słowne (rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa),
- percepcyjne (obserwacja, pokaz, osobisty przykład nauczyciela,
udostępnianie sztuki).

Zabawy badawcze, doświadczenia, ukierunkowane i zaplanowane obserwacje przyrodnicze, wycieczki rozbudzają ciekawość poznawczą i inspirują
dzieci do działania.

Aktywność i twórcze myślenie inicjują nowoczesne metody aktywizujące 
i twórczego myślenia:

Metody gimnastyki twórczej: Rudolfa Labana, Carla Orfa, Alfreda i Marii Kniessów, Weroniki Sherborne (Metoda Ruchu Rozwijającego), Paula Dennisona
(Kinezjologia Edukacyjna).

Metody stymulujące postawy i myślenie twórcze: techniki Celestyna Freineta, drama, metoda Pedagogiki Zabawy (zabawy ruchowe i tańce integracyjne), muzykoterapia, bajkoterapia, metoda Aktywnego Słuchania Muzyki Batti Strauss.
Metody wspomagające przygotowanie do nauki w szkole: Metoda Dobrego Startu (M. Bogdanowicz), System Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej,
metoda Iwony Majchrzak, H. Tymichovej, Integracja sensoryczna.

 

NAJWAŻNIEJSZE DLA NAS JEST, ABY NASZE PRZEDSZKOLAKI BYŁY:
- zdrowe i szczęśliwe,
- bezpieczne, wrażliwe i kochające,
- myślące i twórcze,
- otwarte i pewne siebie,
- preferujące prawdę i dobro.