Rekrutacja 2019/2020


 

      Wydział Oświaty uprzejmie informuje, że pomimo strajku nauczycieli w poznańskich przedszkolach i szkołach rekrutacja do przedszkoli trwa.
4 kwietnia 2019 r. zostały ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych. Obecność dziecka na liście dzieci zakwalifikowanych oraz dzieci do postępowania rekrutacyjnego NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Aby dziecko zostało przyjęte do przedszkola/oddz. przedszkolnego w szkole rodzice/opiekunowie prawni powinni PISEMNIE POTWIERDZIĆ WOLĘ ZAPISU DZIECKA w przedszkolu/ oddz. przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2019/2020 do 9 kwietnia 2019 r.
Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, do którego dziecko się zakwalifikowało.
W czwartek 11 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji podstawowej do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W każdej placówce wywieszona będzie lista kandydatów przyjętych i lista kandydatów nieprzyjętych oraz lista placówek z wolnymi miejscami (w załączeniu oraz na stronie www.nabor.pcss.pl/poznan w zakładce Dokumenty). W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.
Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą zgodnie z harmonogramem.

 

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

 

 

Szanowni Państwo!

 

Pod powyższym linkiem znajdziecie wszystkie, potrzebne
do rekrutacji dokumenty.

[pobierz] 1.2 MB Informator dla rodzicow rekrutacja do przedszkoli
[pobierz] 0.1 MB Rekrutacja 2019/2020 terminarz
[pobierz] 0.1 MB Uchwała kryteria pla 2019 p71
[pobierz] 0.1 MB Deklaracja kontynuacji 2019